Stichting JC

Stichting Jan Cornelia (hierna te noemen “SJC”)
RSIN 8124.28.316
Oud Over 156
3632 VH Loenen aan de Vecht

Doelstelling

Het doel van SJC is het bevorderen en steunen van projecten, die op een structurele en duurzame wijze en betere toekomst bieden aan mens, dier of natuur, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling en belongsbeleid

Het bestuur is als volgt samengesteld (gezamenlijk bevoegd):
Edward van der Marel, bestuurder (voorzitter)
Marjan Rintel, bestuurder (secretaris)
Geert van Engelen, bestuurder (penningmeester)

Bestuurders genieten als zodanig géén beloning voor hun werkzaamheden. De door hen gemaakte onkosten in de uitoefening van hun functie kunnen echter aan hen – voor zover niet bovenmatig – worden vergoed.

Activiteiten en (verkort) beleidsplan

De activiteiten van SJC bestaan uit: (a) het ondersteunen in de vorm van financiële hulp – in het bijzonder bij de aanschaf van objecten, die direct voor het doel zijn bestemd of voor de opzet en/of realisering van projecten, die rechtstreeks op het doel zijn gericht, (b) het zo goed mogelijk beheren van het vermogen van de stichting, (c) het voeren van een verantwoord uitkeringsbeleid.

Het beleid van SJC is gericht op het op het verwezenlijken van haar doelstelling, met name door het bevorderen en steunen van projecten, die op structurele en duurzame wijze een betere toekomst bieden aan mens, dier of natuur, alles in de ruimste zin des woords. SJC heeft géén winstoogmerk. het batig saldo na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. Voor het beloningsbeleid, zie hierboven. De administratie van SJC wordt gevoerd door EY Accountants en de inkomsten en het vermogen worden beheerd door een drietal onafhankelijke vermogensbeheerders, Van Lanschot Kempen, IBS Capital Allied en Noordam.

Verkorte staat van baten en lasten over 2017 (in € 000)

Ontvangen giften – (2016: -)
Financiële baten 925 (2016: 305)

Doeluitgaven 230 (2016: 395)
Bureaukosten 11 (2016: 11)

Resultaat 684(2016: -/- 101)

De daadwerkelijke bestedingen in 2017 bedragen €230.000 (2016: €395.000) deze bestedingen zijn aangewend voor het bieden van een betere toekomst aan de mens. Naar verwachting zullen de doeluitgaven in 2018 circa €350.000 bedragen.